hero image

lx series

Niszcz więcej. Bez zacięć

nawet do 200 zł ZWROTU

 • 1.
  Wypełnij formularz zgłoszeniowy online.

  Potrzebne będą:

  • Skan dowodu zakupu urządzenia

  • Kompletne i poprawne dane dotyczące konta bankowego

  • Numer seryjny urządzenia

 • 2.
  Załącz do formularza skan dowodu zakupu urządzenia.
 • 3.
  Zwrot zostanie przelany na podany numer konta bankowego po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszenia.
 • 4.
  Kontakt
Zaktualizowano 7:10 / 13-kwi-2021

REGULAMIN PROMOCJI FELLOWES CASHBACK – NISZCZARKI LX


1. Promocja jest dostępna dla osób zamieszkałych w następujących krajach: Niemcy, Austria, Belgia, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria, Hiszpania, Portugalia, Włochy, Polska, Węgry, Czechy, Finlandia, Rumunia, Chorwacja, Słowacja i Grecja, które ukończyły 18 lat, z wyłączeniem pracowników Fellowes i ich najbliższej rodziny, naszych przedstawicieli i dystrybutorów oraz wszelkich odsprzedawców lub każdej osoby związanej zawodowo z niniejszą promocją.


2. Uczestnicy muszą posiadać rachunek bankowy w kraju zamieszkania.


3. Korzystając z promocji, uczestnik zgadza się na warunki niniejszego Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z Polityką prywatności Fellowes.


4. Niniejsza promocja Fellowes polega na zwrocie części kwoty zakupu produktu zakwalifikowanego do promocji, dokonanego przez użytkownika w okresie trwania promocji ("Okres promocji"). Szczegóły dotyczące produktów i kwot zwrotu CashBack dostępne są na stronie internetowej www.fellowes-promotion.com ("Strona promocji"). Zgłoszenie należy złożyć w całości w ciągu 45 dni od daty zakupu. Zgłoszenia otrzymane po upływie 45 dni do daty zakupu zostaną odrzucone.


5. Promocją objęte są wyłącznie następujące produkty Fellowes zakupione w terminie od 01.04.2021 do 30.06.2021 r. w Niemczech, Austrii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Luksemburgu, Holandii, Szwajcarii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Polsce i na Węgrzech, Czechach, Finlandii, Rumunii, Chorwacji, Słowacji oraz Grecji. Promocja warunkowana jest dostępnością produktów Fellowes u sprzedawców.

All countries:

 

LX45

LX65

LX85

LX200

LX210

LX220

SKU EU

4400501

4400701

4400801

5502201

5502501

5502601

SKU UK

4401501

4400601

4400901

5502301

5502501

5502601

SKU CH

4400501

4400701

4400801

5502201

5502501

5502601

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRIA

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

GERMANY

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

SWITZERLAND

CHF 10

CHF 15

€ 20

CHF 25

CHF 30

CHF 40

BELGIUM

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

THE NETHERLANDS

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

LUXEMBOURG

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

FRANCE

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

UK

£8

£12

£15

£20

£25

£35

IRELAND

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

SPAIN

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

PORTUGAL

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

ITALY

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

POLAND

40 PLN

60 PLN

80 PLN

100 PLN

120 PLN

175 PLN

CZECH REPUBLIC

250 Kč

400 Kč

500 Kč

600 CZK

800 Kč

1.100 Kč

HUNGARY

3.000 Ft

4.500 Ft

6.000 Ft

8.000 Ft

9.000 Ft

12.000 Ft

FINLAND

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

SLOVAKIA

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

CROATIA

70 HRK

110 HRK

150 HRK

190 HRK

220 HRK

300 HRK

ROMANIA

45 L

70 L

90 L

120 L

140 L

190 L

GREECE

€ 10

€ 15

€ 20

€ 25

€ 30

€ 40

 

 

LX 201 (White)

LX 201 (Black)

LX 211 (White)

LX 211 (Black)

LX 221 (White)

LX 221 (Black)

SKU EU

5050101

5050001

5050301

5050201

5050501

5050401

SKU UK

5160101

5160001

5050301

5050201

5050501

5050401

SKU CH

5103801

5103901

5104001

5104101

5104201

5104301

 

 

 

 

 

 

 

AUSTRIA

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

GERMANY

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

SWITZERLAND

CHF 25

CHF 25

CHF 35

CHF 35

CHF 50

CHF 50

BELGIUM

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

THE NETHERLANDS

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

LUXEMBOURG

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

FRANCE

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

UK

£20

£20

£30

£30

£45

£45

IRELAND

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

SPAIN

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

PORTUGAL

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

ITALY

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

POLAND

100 PLN

100 PLN

150 PLN

150 PLN

200 PLN

200 PLN

CZECH REPUBLIC

600 CZK

600 CZK

900 Kč

900 Kč

1.200 Kč

1.200 Kč

HUNGARY

8.000 Ft

8.000 Ft

11.500 Ft

11.500 Ft

16.000 Ft

16.000 Ft

FINLAND

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

SLOVAKIA

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

CROATIA

190 HRK

190 HRK

250 HRK

250 HRK

370 HRK

370 HRK

ROMANIA

120 L

120 L

170 L

170 L

240 L

240 L

GREECE

€ 25

€ 25

€ 35

€ 35

€ 50

€ 50

 

Amazon only:

 

Amazon Exclusive

 

LX30M (white)

LX31M (white)

SKU EU

5264001

5264201

SKU UK

5264101

5264201

     

GERMANY

€ 25

€ 35

BELGIUM

€ 25

€ 35

THE NETHERLANDS

€ 25

€ 35

FRANCE

€ 25

€ 35

UK

£20

£30

SPAIN

€ 25

€ 35

 


Rejestrację zgłoszenia należy dokonać do 14.08.2021 r.


Można dokonać tylko jednej rejestracji zgłoszenia na osobę / firmę / adres / rachunek bankowy. Każdy uczestnik promocji może zarejestrować maksymalnie 5 urządzeń pod warunkiem, że wszystkie urządzenia znajdują się na tym samym dokumencie potwierdzającym zakup. W takim przypadku należy wnioskować o zwrot części zakupu dla każdego urządzenia z osobna i tego samego dnia. W przeciwnym przypadku wnioski zostaną odrzucone.


6. Aby złożyć wniosek należy wejść na stronę internetową www.fellowes-promotion.com, wypełnić formularz w całości i przedłożyć odpowiednie pokwitowanie zakupu oraz podać numer seryjny urządzenia, zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wszystkie podane dane muszą być poprawne. Uczestnictwo w promocji nie jest zbywalne.


7. W ramach promocji Fellowes oferuje zwrot części kwoty zakupu urządzeń wskazanych w promocji, dokonanych przez uczestnika w okresie promocyjnym. Aby skorzystać z promocji należy dokonać zakupu minimum jednego urządzenia objętego promocją. Kwoty zwrotu zostały opublikowane w ulotce promocyjnej i na stronie internetowej promocji.


8. Płatność CashBack nastąpi wyłącznie po przekazaniu przez uczestnika odpowiednich dokumentów, umożliwiających poprawną weryfikację zakupu na podstawie złożonego zgłoszenia.


9. Zgłoszenie składane jest on-line. Uczestnik zobowiązany jest wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line, podając informacje o zakupionym produkcie oraz swoje dane osobowe i numer rachunku bankowego.


10. Po przesłaniu wypełnionego zgłoszenia do Fellowes, uczestnik otrzyma potwierdzenie jego odbioru drogą elektroniczną. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zostanie przygotowany zwrot CashBack na podany rachunek bankowy w ciągu 30 dni. Przelew może zostać wykonany wyłącznie na rachunek bankowy w kraju, z którego dokonano zgłoszenia. Płatność nastąpi po udzieleniu przez uczestnika promocji wszystkich wymaganych danych, umożliwiających przeprowadzenie transakcji zwrotu CashBack na podstawie złożonego wniosku.


11. Zwrot nie przysługuje uczestnikowi promocji, który:

 1. nie dokonał zakupu co najmniej jednego urządzenia objętego promocją w okresie promocji,
 2. i/lub nie wypełnił formularza zgłoszenia o zwrot CashBack on-line,
 3. i/lub nie przedstawił kopii dowodu zakupu,
 4. i/lub nie złożył swojego zgłoszenia w wyznaczonym terminie,
 5. i/lub nie uzupełnił wszystkich brakujących danych w wyznaczonym terminie,
 6. i/lub dokonał zakupu urządzenia od sprzedawcy za pośrednictwem eBay lub Marketplaces.

 


12. Uczestnikom, którzy złożą niekompletne zgłoszenie, zostanie udzielona możliwość uzupełnienia brakujących danych lub dokumentów w terminie 7 dni od daty powiadomienia o ich braku. Przelew zwrotu CashBack zostanie wykonany wyłącznie na rachunek bankowy uczestnika, który spełni warunki niniejszego Regulaminu.


13. Zwrot CashBack nastąpi dopiero po spełnieniu przez uczestnika wszystkich postanowień Regulaminu.


14. Niniejszej promocji nie łączy się z innymi promocjami Fellowes obowiązującymi w tym samym okresie.


15. Aby spełnić warunki zwrotu CashBack uczestnik musi osobiście zakupić produkt objęty promocją. Akceptując niniejsze warunki, uczestnik zapewnia, że jest właścicielem produktu i że nie istnieją żadne roszczenia względem produktu od osób trzecich.


16. Wszelkie pytania dotyczące promocji i statusu rozpatrzenia wniosku uczestnik może kierować do Fellowes drogą e-mailową. Więcej informacji na ten temat podano w dalszej części tego dokumentu.


17. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za utracone, opóźnione, uszkodzone lub nieprawidłowo złożone zgłoszenie, z wyjątkiem przypadków zaniedbania, usterki, umyślnych działań lub zaniechania ze strony Fellowes lub jego przedstawicieli. Fellowes nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie techniczne, sprzętowe, oprogramowania, serwerów i stron internetowych, ani żadne inne jakiekolwiek przyczyny uniemożliwiające złożenie zgłoszenia.


18. W razie zaistnienia wyjątkowych okoliczności pozostających poza kontrolą Organizatora i tylko jeżeli w wskutek tych okoliczności będzie to nieuniknione, Organizator zastrzega prawo do anulowania lub zmiany promocji lub niniejszych warunków w dowolnym momencie, ale zawsze będzie starał się minimalizować wpływ tych zmian na uczestników, aby uniknąć nieuzasadnionego rozczarowania.


19. Dane osobowe, które uczestnik promocji przekaże w trakcie rejestracji urządzenia firmie Fellowes zostaną przetworzone na potrzeby realizacji zobowiązań wynikających z promocji oraz analizy marketingowej i kontroli jakości. Fellowes i jego przedstawiciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczne przechowywanie, przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych uczestnika, na co ten podczas procesu rejestracji on-line wyraża zgodę na mocy niniejszego Regulaminu. Zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym on-line, uczestnicy promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych przez Organizatora promocji i inne podmioty współpracujące z Fellowes i/lub jego przedstawicieli celem informowania o innych promocjach, nowych produktach i usługach, a także do celów analizy marketingowej i kontroli jakości w przyszłości. Uczestnicy promocji mają prawo poprosić o dostęp do swoich danych i ich poprawienia, które przechowuje Organizator promocji. Wnioski w tym zakresie należy kierować do Organizatora na podany niżej adres e-mail.


20. Okresowo podczas trwania promocji Fellowes zastrzega sobie prawo do przekazywania dalszych informacji dotyczących produktów promocyjnych i szczegółów promocji. Nie narusza to praw uczestników określonych w powyższej klauzuli.


21. Obowiązujące postanowienia promocji są dostępne na stronie internetowej promocji i pod adresem e-mail wskazanym w dalszej części niniejszego Regulaminu.


22. Fellowes nie przekaże danych osobowych uczestnika (bez jego zgody) żadnemu innemu podmiotowi, z wyjątkiem Benamic (dawniej Interpay Sales Promotion) z siedzibą pod adresem IDA Business & Technology Park, Ring Road, Kilkeny (Irlandia) czyli przedstawiciela wyznaczonego przez Fellowes do celów administrowania promocją. Po otrzymaniu zgłoszenia i jego pozytywnym rozpatrzeniu, Benamic wykona przelew na konto bankowe uczestnika promocji za pomocą  platformy  Transfermate.


23. Adres e-mail do kontaktu w związku niniejszą kampanią to fellowes@promotion-update.com, a strona internetowa z informacjami o promocji: www.fellowes-promotion.com – adres e-mail służy wyłącznie do zgłaszania rejestracji on-line zakupionych produktów objętych promocją.


24. Na uczestniku ciąży obowiązek zachowania oryginalnego dokumentu zakupu (paragonu lub faktury VAT) do momentu weryfikacji spełnienia warunków zwrotu CashBack. Fellowes zastrzega prawo do okazania oryginalnych paragonów zakupu wszystkich nabytych i zarejestrowanych produktów objętych promocją celem sprawdzenia czy produkty te zostały legalnie nabyte.


25. Dowody zakupu urządzeń nie podlegają zwrotowi.


26. W stosownych przypadkach uczestnicy powinni uzyskać zgodę swojego pracodawcy przed udziałem w tej promocji. Wszelkie zobowiązania podatkowe wynikające z udziału w promocji uczestnik zobowiązany jest uregulować we własnym zakresie.


27. Wszelkie pytania dotyczące prawnej interpretacji przepisów Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie prawa angielskiego, a wyłączna jurysdykcja należeć będzie do sądów w Anglii i Walii.


28. Organizator zastrzega sobie wyłącznie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika promocji, który nadużył, podważył lub działał na niekorzyść promocji lub który działał w jakikolwiek inny sposób uznany przez Organizatora za łamiący warunki niniejszego Regulaminu.


29. W przypadku omyłkowego dokonania płatności przez Fellowes, bez względu na to, czy nastąpiła ona na skutek błędu (zamierzonego bądź nie) popełnionego przez uczestnika, Fellowes skorzysta z przysługującego mu prawa do żądania zwrotu płatności, a w przypadku oszustwa skieruje sprawę do odpowiednich władz.

 


30. Organizator promocji: Fellowes Ltd, Ontario Drive, New Rossington, Doncaster, DN11 0FB, Wielka Brytania